Ինչպես կարելի է աճեցնել բակտերիաներ

²ÝÑñ³Å»ßï å³ñ³·³Ý»ñ.

 

- ËóÇÏÝ»ñÇó ϳ½Ùí³Í ë³é»óÙ³Ý ï³ñ³Ý»ñ (ݳ˳ï»ëí³Í »Ý ë³éݳñ³ÝÝ»ñÇ

ѳٳñ),

- ÃÕû ³ÝÓ»éáóÇÏÝ»ñ,

- ³ï³ÙÙ³ùñÇãÝ»ñ,

- åɳëïÙ³ë» ï³ñ³Ý»ñ (ëÝݹ³ÙûñùÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ),

- Ëáßáñ³óáõÛó,

- ɳμáñ³ïáñ μ³Å³Ï,

- μ³Ùμ³Ï,

- 2 ׳ßÇ ·¹³É ëÝݹ³ñ³ñ ³·³ñ ϳ٠ŻɳïÇÝ,

- ï³ù çáõñ:

 

²ß˳ï³ÝùÇ ÁÝóóùÁ.

 

1. »ùáõÃÛ³Ùμ ï»Õ³¹ñ»°ù ë³é»óÙ³Ý ï³ñ³Ý»ñÁ,

2. ÈáõÍ»°ù ëÝݹ³ñ³ñ ³·³ñÁ ϳ٠ŻɳïÇÝÁ Ï»ë μ³Å³Ï ï³ù çñáõÙ: êå³ë»ù, áñ

ÉáõÍáõÛÃÁ ë³éãÇ` ãѳëóÝ»Éáí ³ÛÝ åÇݹ íÇ׳ÏÇ:

3. ê³é»óí³Í ÉáõÍáõÛÃÇ ÙÇ áã Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝ Éóñ»°ù ûùáõÃÛ³Ùμ ï»Õ³¹ñí³Í

ë³é»óÙ³Ý ï³ñ³ÛÇ Ù»ç: ºñμ ï³ñ³ÛÇ μáÉáñ μçÇçÝ»ñáõÙ ³·³ñÁ ϳ٠ŻɳïÇÝÁ

ë³éãÇ ¨ åݹ³Ý³, Ïëï³Ý³ù ëïáñ¨ μ»ñí³Í ÝϳñÇÝ ÝÙ³ÝíáÕ å³ïÏ»ñ:

4. ²ÝÙÇç³å»ë ËóÇÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ÷³Ï»ù μ³Ùμ³Ï» Ëó³Ýáí: ²Ûë ËóÇÏÁ ÏÉÇÝÇ Ó»ñ ëïáõ·ÇãÁ:

5. ²ï³ÙÙ³ùñÇãÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùμ ï³ñμ»ñ ³ÕμÛáõñÝ»ñÇó (û·ï³·áñÍí³Í

μ³Å³ÏÝ»ñ ¨ ³÷ë»Ý»ñ, ¹åñáó³Ù»ñÓ ï³ñ³ÍùÇ ÑáÕ, Ó»ñ Ù³ïÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ)

í»ñóñ»ù μ³Ïï»ñdzݻñÇ ÝÙáõßÝ»ñ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ³ï³ÙÙ³ùñÇãÇ μáõà ͳÛñÁ

³Ýóϳóñ»°ù ³ÛÝ ûμÛ»ÏïÇ íñ³Ûáí, áñÇó áõ½áõÙ »ù μ³Ïï»ñdzÛÇ ÝÙáõß í»ñóÝ»É,

¨ ³ÝÙÇç³å»ë ÝáõÛÝ Í³ÛñÁ Ýáõñμ ÑåáõÙáí ³Ýóϳóñ»ù Ó»ñ ÏáÕÙÇó

å³ïñ³ëïí³Í ³·³ñÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃáí, ÇÝãå»ë å³ïÏ»ñí³Í ¿ ÝϳñáõÙ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÝÙáõßÇ Ñ³Ù³ñ í»ñóñ»ù Ýáñ ³ï³ÙÙ³ùñÇã:

6. ´³Ïï»ñdzÛÇ ÝÙáõßÁ ï»Õ³÷áË»Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá ÷³Ï»°ù ë³é»óÙ³Ý

ï³ñ³ÛÇ ËóÇÏÝ»ñÁ μ³Ùμ³Ï» Ëó³ÝÝ»ñáí:

7. Üϳñ³·ñ»՛ù Ó»ñ ÏáÕÙÇó ϳï³ñíáÕ ÷áñÓÇ ÁÝóóùÁ Ó»ñ ï»ïñáõÙ:

8. ú¹Çó ÝÙáõß³éÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí í»ñóñ»°ù ë³é»óÙ³Ý Ýáñ ï³ñ³, ÷áñÓÇ Ñ³Ù³ñ

³ÛÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»°ù í»ñÁ Ýϳñ³·ñí³Í »Õ³Ý³Ïáí ¨ ó÷³Ñ³ñ»ù ÙÇ

ù³ÝÇ í³ÛñÏÛ³Ý: Àݹ áñáõÙ, ï³ñ³ÛÇ μáÉáñ μçÇçÝ»ñÁ å»ïù ¿ μ³ó ÉÇÝ»Ý,

μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ Ù»ÏÇ, áñÁ å»ïù ¿ μ³Ùμ³Ï» Ëó³ÝÝ»ñáí ÷³Ïí³Í ÉÇÝÇ:

 

Հ.Գ. Իմ մոտ բակտերիաներից բացի սնկերի գաղութներ էլ են ստացվել:

Write a comment

Comments: 0