Բառակազմական առաջադրանքներ

Գտիր տրված բառերի ընդհանուր արմատը (ըստ շարքերի)

 

մեծարժեք, արժեքավոր, անարժեք, արժանի, անարժան, արժույթ, արժենալ - արժ(եք)

 

անհեռատես, հեռակա, հեռավոր, հեռու, զուգահեռ, հեռախոս, հեռանալ - հեռ(ու)

 

չկամություն, կամավոր, բարեկամ, կամազուրկ, կամակոր, կամենալ - կամ(ք)

 

ամենահաճելի, բարեհաճ, տհաճություն, հաճույք, հաճոյանալ, հաճելի, քմահաճ - հաճ(ույք)

 

քարհանք, հանքագործ, գրհան, հոգեհան, հանելուկ, հանույթ, հանելի, հանել- հան(ել)

 

անծանոթ, քաջածանոթ, ծանոթություն, ծանուցում, վերծանել, դյուրածան - ծան(ոթ)

 

 

Տրված շարքի բառերըբառակազմականվերլուծության ենթարկել.  

 

Նամակագիր-նամակ-ա-գիր

Շաքարախտ-շաքար-ախտ

Ունկնդիր-ունկ-ն-դիր

Ձեռնասուն-ձեռն-ա-սուն

Շքամուտք-շուք-ա-մուտք

Որտեղ-որ-տեղ

առևտուր-առ-և-տուր

առաջ-առ-աջ

առողջ-առ-ողջ

փառք-փառ-ք

բաժին-բաժ-ին

հասուն-հաս-ուն

միջոց-միջ-ոց

անդեմ-ան-դեմ

անզուգական-ան-զուգ-ական

տարընթերցում-տար-ընթ-երցում

մակդիր-մակ-դիր

միջնապատ-միջ-ա-պատ

հանքահոր-հանք-ա-հոր

կծու-կծ-ու

աղի-աղ-ի

 

 

1.Ակնարկել

Լրջախոհ

Ջրասույզ

Մանկամիտ

Քմահաճ

Լուռումունջ

 

2.Հերարձակ

Գարնանամուտ

Աստղագետ

Շրջակա

Անցաթուղթ

Սահադաշտ

 

3.Սնափառ

Ինքնասեր

Թուլակամ

Սրտապատառ

Հավատափոխ

Արքայանիստ

 

4.Գահավիժել

Սառնարյուն

Խճուղի

Ստրկամիտ

Հրկեզ

Հավասարակշիռ

 

5.Բարեկամ

Ծիսակարգ

Աշխարհասփյուռ

Դասակարգ

Չափահաս

Բազմանիշ

 

6.Սառնություն

Հյուրախաղ

Անհույս

Բծախնդիր

Ինքնահավան

Տնամերձ

 

7.Որտեղ

Ժայռակոփ

Սիրատոչոր

Շնչակտուր

Միամիտ

Ջրահեղձ

 

8.Անտես

Հյութաքաղ

Ժամացույց

Երկարաշունչ

Երկաթակալ

Շնորհազուրկ

 

9.Մեծամիտ

Թագադիր

Մարտահրավեր

Որմնասյուն

Հուզառատ

Վազասանդուղք

 

10.Երկկողմ

Կամակոր

Վեհանիստ

Գիտաժողով

Փակուղի

Բարձրաձայն 

Write a comment

Comments: 0